Statut PDF Drukuj Email

STATUT CHEŁMŻYŃSKIEGO  KLUBU  HODOWCÓW  GOŁĘBI  RASOWYCH  

 

Rozdział I

 

NAZWA I SIEDZIBA KLUBU, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1

Klub nosi nazwę: „Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych”, zwany w dalszej części statutu „Klubem”

 

§ 2

Klub zrzesza hodowców i miłośników gołębi rasowych.

 

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą w Chełmży.

 

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

 

§ 5

Klub używa własnych pieczęci i odznak, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji rządowej.

 

§ 6

Klub może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z której dochód będzie przeznaczony wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

 

§ 7

Klub może być członkiem ogólnopolskich i międzynarodowych stowarzyszeń hodowców gołębi rasowych.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 

 

Rozdział II

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 9

Celem Klubu jest:

 1. Zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych.
 2. Podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi.
 3. Otwarcie się na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, związkami, stowarzyszeniami, klubami hodowców gołębi w kraju i za granicą.
 4. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

§ 10

Swoje cele Klub realizuje w szczególności poprzez:

 1. Popieranie hodowli gołębi poprzez stworzenie warunków do ich rozwoju.
 2. Koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków:

-        wytyczanie głównych celów hodowlanych,

-        organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,

-        podnoszenie jakości i wartości hodowlanej gołębia,

-        prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi na wystawach.

 1. Organizowanie wystaw gołębi.
 2. Wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru.
 3. Propagowanie zasad etyki hodowlanej.
 4. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

 

 

Rozdział III

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 11

Członkiem Klubu może być hodowca lub miłośnik gołębi, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu, pod warunkiem:

-        Złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i dwóch członków wprowadzających (rekomendujących).

-        Uiszczenia przewidzianej opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej.

 

§ 12

Członkiem młodzieżowym Klubu może zostać osoba niepełnoletnia, która spełni warunki § 11 statutu
z zastrzeżeniem, że posiada ograniczone zdolności do czynności prawnych i z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

 

§ 13

Przyjęcie nowego członka dokonuje Zarząd, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

 

§ 14

1.  Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

-        Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi.

-        Skreślenia przez Zarząd z powodu działania sprzecznego ze statutem lub nielicującego z godnością członka Klubu oraz zerwania więzi z organizacją lub niepłacenia składki członkowskiej z góry za dany rok do końca I kwartału.

-        Śmierci członka.

-        Wykluczenia z Klubu na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego za czyny naruszające autorytet Klubu lub uporczywe naruszanie postanowień statutu i nie wykonywanie uchwał władz.

2.  Skreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu uchwały o
skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem. Skreślony lub wykluczony członek może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu odwołać się do Sądu Koleżeńskiego a odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. O uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania Sąd Koleżeński powiadamia zainteresowanego członka na piśmie. Wykluczony członek uchwałą Sądu Koleżeńskiego może w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały, odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

§ 15

Członkowie Klubu mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. Uczestniczyć w działalności Klubu
 3. Korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych z hodowlą gołębi rasowych.
 4. Przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Klubu,
 5. Należeć do innych – ogólnopolskich i lokalnych – analogicznych organizacji, klubów i związków.

 

§ 16

Członkowie Klubu mają obowiązek:

 1. Propagować hodowlę gołębi rasowych między innymi poprzez uczestnictwo w organizacji pokazów i wystaw.
 2. Brać czynny udział w pracach i zebraniach Klubu.
 3. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 4. Regularnie płacić składki członkowskie.
 5. Przestrzegać etyki hodowlanej.
 6. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do stworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków Klubu.

§ 17

Za niewywiązywanie się ze swych obowiązków członkom Klubu grożą następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku. (zawieszony członek uiszcza w tym okresie opłaty obowiązkowe)
 4. Wykluczenie z Klubu

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE KLUBU

 

§ 18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 19

1.   Walne Zebranie Członków

-        Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się raz na 4 lata i zwołuje je Zarząd,

-        Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku

2.   Uchwały mogą być podejmowane większością głosów w obecności kworum – 50% plus 1 członek.

Jeżeli frekwencja na Walnym Zebraniu Członków jest mniejsza niż 50% plus 1 członek, Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków.

 

§ 20

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie programów i głównych kierunków działania Klubu.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego za okres między Walnymi Zebraniami Członków i udzielenie im absolutorium.
 4. Wybór członków Zarządu (5 - 7 osób), w tym Prezesa.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby).
 6. Wybór Sądu Koleżeńskiego (3 osoby).
 7. Podejmowanie uchwał i postanowień.
 8. Uchwalanie regulaminów pracy organów władzy.
 9. Uchwalenie zmian w statucie.
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§ 21

Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Zarządu w terminie 3 dni wybierają ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 

§ 22

Kompetencje Zarządu:

 1. Zarząd kieruje działalnością Klubu zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 3. Współpracuje z zainteresowanymi analogicznymi organizacjami w kraju i za granicą.
 4. Podejmuje uchwały o przystąpieniu do tych organizacji i deleguje do pracy w nich przedstawicieli Klubu.
 5. Inicjuje i prowadzi działalność gospodarczą.
 6. Prowadzi sprawy członkowskie: rejestr członków, ich przyjmowanie i skreślanie.
 7. Ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat członkowskich związanych z organizacją corocznych wystaw.
 8. W razie potrzeby zatrudnia pracowników i ustala dla nich wynagrodzenie

 

§ 23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał.

Zarząd może powołać komisje i zespoły problemowe oraz określać ich skład i funkcje.

 

§ 24

Szczegółowy regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zebranie Członków.

 

§ 25

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad finansami Klubu.
 3. Bieżąca analiza sytuacji gospodarczej Klubu i przedkładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi.
 4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. Kontrolę działalności Klubu Komisja Rewizyjna przeprowadza dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

 

§ 26

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zebranie Członków.

 

§ 27

1. Do Sądu Koleżeńskiego należy:

-        Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich, a głównie: sporów powstałych między członkami, naruszenie przepisów Klubu i podważanie jego autorytetu.

-        Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach skreśleń koleżeńskich listy członków.

-        Wymierzanie kar zgodnie z § 17 statutu.

-        składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

2. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 28

Regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie Członków.

 

 

 

Rozdział V

 

FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU

 

§ 29

Majątek Klubu składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. Pochodzi z wpisowego i opłat członkowskich, wpływów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, wydawania czasopism i literatury fachowej, darowizn i zapisów.

 

§ 30

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz pieczęć Klubu

 

§ 31

W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

 

 

Rozdział VI

 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

§ 32

Uchwały władz Klubu (z zastrzeżeniem §20 p.9) zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% plus 1 (nie dotyczy Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie).

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów osób będących na Walnym Zebraniu Członków. Każdy członek ma jeden głos.

 

§ 33

Do rozwiązania Klubu stosuje się postanowienia odnoszące się do zmiany statutu.

 

§ 34

Władze Klubu mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków, co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków lub 7 dni przed datą zebrań pozostałych władz.

 

§ 35

 1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz Klubu przeprowadza się głosowanie według zasad przyjętych w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą liczbę głosów. Prezesem Zarządu Klubu może być wybrany kandydat, który uzyskał minimum 50% plus jeden ważnych głosów.
 2.  Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

 

§ 36

Szczegółowy sposób zwoływania Walnego Zebrania Członków i zebrań władz, oraz regulaminy obradowania określają regulaminy poszczególnych władz.